ผศ.ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา
ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเว็บ
และการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

ปรัชญา
รอบรู้วิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้เทคโนโลยี
ปณิธาน
บัณฑิตต้องถึงพร้อมด้วยคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บมีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้ง แม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจะอยู่ในภาวะวิกฤติ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา Web Engineering and Mobile Application Development จึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมทั้งผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ที่ต้องการก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกสังคมออนไลน์

Next

หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

Master of Science Program in Web Engineering

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมเว็บ ความแตกต่างระหว่างวิศวกรรมซอฟต์แวร์และวิศวกรรมเว็บ สถาปัตยกรรมของการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา กรอบการทํางานสําหรับโครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และออกแบบ วิธีการทดสอบแอปพลิเคชัน ความมั่นคงและระบบรักษาความปลอดภัย รวมทั้งระบบงานต่างๆเพื่อสร้าง Digital Economy

Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

News/Highlights